Menu
Jesteś tutaj: Nieruchomości Lucyna Madej > Warunki pośrednictwa

Warunki pośrednictwa

Niniejszy tekst przeznaczony jest dla potencjalnych klientów Biura. Prosimy o zapoznanie się z podanymi uwagami przed podpisaniem umowy o pośrednictwo. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Każda transakcja wymaga indywidualnego przygotowania.

OGÓLNE WARUNKI POŚREDNICTWA W KUPNIE – SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami opiera się na Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, Kodeksie Cywilnym, oraz na Kodeksie Etyki i Standardach Zawodowych opracowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
 2. Główną naszą zasadą jest dobro klienta i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wynagrodzenie za usługę pośrednictwa indywidualnie uzgadniane ze stronami umowy
 4. Ponieważ pobieramy wynagrodzenie od obu stron transakcji, staramy się działać z korzyścią dla obu stron, dlatego w ofertach z reguły nie ma tzw. okazji.
  • Nigdy nie zatajamy znanych nam faktów związanych z nieruchomością, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za wady ukryte nieruchomości.
  • Przestrzegamy tajemnicy zawodowej w stosunku do osób trzecich, obejmującej wszystko, czego dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem pośrednictwa.
  • Nigdy i nikomu nie ujawniamy danych osobowych naszych klientów. Dane osobowe klientów nie są w żaden sposób przetwarzane i udostępniane. Dane osobowe wykorzystujemy tylko do wystawiania rachunków za wykonane usługi.
 5. Na życzenie stron sporządzamy umowy przedwstępne kupna – sprzedaży nieruchomości lub organizujemy sporządzenie takiej umowy w formie aktu notarialnego; praktycznie prawie zawsze sporządzamy taką umowę, ale rzadko w formie aktu notarialnego.
 6. Organizujemy podpisanie umowy notarialnej przenoszącej własność w terminie i w miejscowości uzgodnionej ze stronami.
 7. Uczestniczymy w rozliczaniu transakcji w sposób najbezpieczniejszy i najwygodniejszy dla klientów.
 8. Oferty sprzedaży i kupna nieruchomości publikujemy na własnej stronie internetowej a także we wszystkich ważniejszych portalach ogłoszeniowych. Ponadto nasze oferty regularnie i systematycznie publikujemy w prasie lokalnej i regionalnej. Współpracujemy i wymieniamy oferty z renomowanymi Biurami Obrotu Nieruchomościami w Polsce.

WARUNKI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI – UMOWA ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. Oferty sprzedaży nieruchomości przyjmujemy głównie z terenu południowej części województwa małopolskiego.
 2. Umowę o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości zawieramy wyłącznie w formie pisemnej w Biurze w Wadowicach, na życzenie Zamawiającego w miejscu sprzedawanej nieruchomości lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub faksu.
 3. Umowę zawieramy z właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości ewentualnie z jego uprawnionym notarialnie pełnomocnikiem na podstawie jego dowodu tożsamości i dokumentów dotyczących oferowanej do sprzedaży nieruchomości.
 4. Umowa jednoznacznie określa przedmiot, adres, cenę i warunki sprzedaży nieruchomości.
 5. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Pośrednik zwany dalej Nieruchomistą ma obowiązek zmierzać do zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, przy czym nie ma on mocy sprawczej zawarcia umowy przeniesienia własności.
 6. Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać Nieruchomistę o wszelkich zmianach dotyczących sprzedawanej nieruchomości, a szczególnie ceny sprzedaży, przy czym podwyższenie przez Zamawiającego ceny ofertowej może nastąpić tylko w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed zmianą ceny.
 7. Zamawiający w Umowie o pośrednictwo udziela Nieruchomiście pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed właściwym Wydziałem Ksiąg Wieczystych, organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi z żądaniem wydania dokumentów lub udzielenia informacji niezbędnych do wywiązania się z podpisanej Umowy.
 8. Umowę o pośrednictwo zawieramy w dwóch formach: na zasadzie wyłączności i bez wyłączności.
  1. UMOWA NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI
  2. Zapewnia Nieruchomiście zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia nawet wówczas, jeśli nieruchomość zostałaby sprzedana bez pomocy Nieruchomisty, pod warunkiem że sprzedaż nastąpi w okresie objętym Umową jak również po tym okresie, jeżeli sprzedaż nastąpiła osobie, której adres obiektu przekazano najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.
  3. Umowę na zasadzie wyłączności zawiera się tylko na czas określony, standardowo na okres jednego roku od daty podpisania, ale nie mniej niż 6 miesięcy. Ponieważ jest to umowa terminowa, dlatego może być rozwiązana tylko z przyczyn losowych, za które strony nie ponoszą winy.
  4. Wypowiedzenie umowy w okresie jej obowiązywania następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a nie zaistniały przesłanki opisane wyżej, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Nieruchomistę.
  5. Umowa na zasadzie wyłączności zobowiązuje Nieruchomistę do czynnego i otwartego promowania takiej oferty, oraz ponoszenia ryzyka większych kosztów reklamy celem realizacji zlecenia.
  1. UMOWA BEZ WYŁĄCZNOŚCI
  2. Zapewnia Nieruchomiście zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia tylko wówczas, jeżeli przedstawiony zostanie przez Nieruchomistę klient który wyrazi gotowość nabycia nieruchomości za cenę ofertową, a Zamawiający bez wcześniejszego powiadomienia Nieruchomisty zrezygnuje ze sprzedaży lub zmieni warunki cenowe uniemożliwiając zakup nieruchomości przez klienta za podaną pierwotnie cenę ofertową lub też gdy Zamawiający dokona transakcji w okresie sześciu miesięcy od wygaśnięcia umowy pośrednictwa z osobą [lub członkiem jej rodziny] która zapoznała się z jego oferta w okresie jej obowiązywania w wyniku działań podjętych przez Nieruchomistę.
  3. Umowę bez wyłączności zawiera się standardowo na czas nieokreślony.
  4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę pisemnie z wyprzedzeniem jednego miesiąca, podając przyczyny wypowiedzenia umowy i w przypadku sprzedaży nieruchomości, nazwisko kupującego, jeśli sprzedaż następuje bez udziału Nieruchomisty.
  5. Przy zgłoszeniu nieruchomości Zamawiający przedstawia nieruchomość oraz posiadane dokumenty dotyczące tej nieruchomości i informuje o wszystkich okolicznościach które mogą mieć jakikolwiek wpływ na ocenę tej nieruchomości. Informacje te są tylko do wiadomości Biura i bez zgody Zamawiającego nie są nikomu udostępniane.
  6. W miarę potrzeby przeprowadzamy szczegółowe oględziny i pomiary nieruchomości oraz wykonujemy dokumentację fotograficzną dla celów reklamowych.
  7. W przypadku braku wymaganych dokumentów pomagamy Zamawiającemu w ich załatwieniu lub na wyraźną prośbę Zamawiającego załatwiamy te dokumenty na koszt Zamawiającego.
  8. Przeprowadzamy wycenę rynkową nieruchomości zgłoszonych do sprzedaży na podstawie wieloletniego doświadczenia i znajomości miejscowego rynku.
  9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia nieruchomości do sprzedaży, jeżeli cena żądana przez Zamawiającego znacznie przewyższa naszą wycenę rynkową.

WARUNKI POŚREDNICTWA W KUPNIE NIERUCHOMOŚCI – UMOWA Z KUPUJĄCYM

 1. Umowę o pośrednictwo sporządzamy zawsze w formie pisemnej w siedzibie Biura na podstawie dokumentu tożsamości na okres nie mniej niż sześć miesięcy.
 2. Umowa precyzuje oferowaną nieruchomość.
 3. W żadnym wypadku umowa o pośrednictwo nie zobowiązuje do kupna oferowanej nieruchomości.
 4. Zamawiający w umowie zobowiązuje się zapłacić Nieruchomiście uzgodnione wynagrodzenie za pośrednictwo.
 5. Po sprecyzowaniu oferty i podpisaniu umowy przedstawiamy Zamawiającemu dokumentację nieruchomości i organizujemy oględziny.
 6. Udzielamy wszelkich znanych nam informacji dotyczących oferowanej nieruchomości, za wyjątkiem danych osobowych właścicieli.
 7. Nabywca przed podjęciem decyzji kupna ma prawo samodzielnie sprawdzić dokumenty i stan techniczno-użytkowy oferowanej nieruchomości oraz żądać wszelkich wyjaśnień.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wynagrodzenie za uslugę pośrednictwa w wynajmie/najmie : jednomiesięczne odstępne + obowiązująca stawka VAT
 2. Nieruchomości prezentowane na stronach BON Lucyna Madej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacją o nieruchomości.
 3. Niemal wszystkie nieruchomości na terenach wiejskich podlegają prawu pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych na podstawie „Ustawy o kształtowaniu rynku rolnego”.